Actievoorwaarden ‘6 maanden gratis uitgebreid profiel’

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door APK NU georganiseerde actie ‘6 maanden gratis uitgebreid profiel’. De actie houdt in dat u voor een periode van 6 maanden gratis een uitgebreide vermelding op APK NU ontvangt.

2. Deze actie is bestemd voor klanten die voor het eerst klant worden bij APK NU.

3. Producten, Diensten en of Aanbiedingen kunnen bij APK NU afgenomen worden indien afnemer 18 jaar of ouder is.

4. Door een Producten, Diensten en of Aanbieding af te nemen verklaart u gemachtigd te zijn namens bedrijf.

5. Opschorting/stopzetting/verlenging Aanbieding.
5A. APK NU behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene voorwaarden.
5B. Stopzetting is kosteloos gedurende de eerste 6 maanden van de aanbieding, ingaand vanaf het moment van plaatsing.
5C. Door afname van de Aanbieding ontstaat er een overeenkomst tussen klant en APK NU.  Een overeenkomst tussen klant en APK NU wordt aangegaan voor de betaalperiode van twaalf maanden. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging.
5D. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan APK NU.
5E. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in de Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

6. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

7. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de Actievoorwaarden door APK NU is bindend. In voorkomende gevallen heeft APK NU het recht om deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen.